Kroměřížská nemocnice a.s.

Statut Akreditační a standardizační komise Kroměřížské nemocnice a.s. (ASK)

Ředitel Kroměřížské nemocnice a.s. vydává tento statut a jednací řád Akreditační a standardizační komise Kroměřížské nemocnice a.s.

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Akreditační a standardizační komisi (dále jen „ASK“) zřizuje ředitel Kroměřížské nemocnice a.s. jako svůj poradní a pracovní orgán v souladu s Organizačním řádem Kroměřížské nemocnice a.s. (VS1)

(2) ASK je poradním a pracovním orgánem v procesu standardizace všech činností Kroměřížské nemocnice a.s. a v přípravě k získání akreditace pro Kroměřížskou nemocnici a.s.

(3) Sídlem ASK je Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660, Kroměříž 767 55

Článek 2
Poslání a úkoly

(1) ASK zajišťuje proces přípravy akreditace Kroměřížské nemocnice a.s. ASK stanovuje harmonogram nezbytných činností pro jednotlivé akreditované oblasti a pracoviště, koordinuje a kontroluje jeho postup v souladu s požadavky akreditace a posláním Kroměřížské nemocnice a.s.

(2) ASK zřizuje pracovní subkomise, které posuzují způsobilost a připravenost jednotlivých pracovišť a oblastí podléhajících akreditačnímu řízeni. Pracovní komise vytvářejí podklady pro proces standardizace a akreditace, stanovují konkrétní požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti a další nezbytné podmínky pro získání akreditace.

(3) ASK provádí vnitřní audit a vnitřní certifikaci požadovaných procesů, znalostí a dovedností všech oblastí, pracovišť a jednotlivých pracovníků v akreditační přípravě, zejména z hlediska kvality zajištění průběhu celého akreditačního řízení, personálního, věcného a technického zajištění.

(4) ASK buď sama nebo ve spolupráci s externími poradci a odborníky připravuje odborné programy a podklady pro edukaci pracovníků Kroměřížské nemocnice a.s. a průběžně hodnotí aktuálnost těchto programů a navrhuje jejich změny.

(5) Po ukončení procesu přípravy akreditace a po jejím dosažení, je hlavním úkolem ASK sledovat kontinuitu dosažené úrovně a zajistit plynulý průběh re-akreditačního řízení.

Článek 3
Složení ASK a pracovních komisí

(1) Ředitel Kroměřížské nemocnice a.s. písemně jmenuje a odvolává členy ASK. Členové pracovních komisí jsou jmenováni náměstkem pro akreditaci Kroměřížské nemocnice a.s. nebo předsedou ASK

(2) Funkční období člena ASK je pětileté; funkci člena ASK je možno vykonávat opakovaně v po sobě následujících obdobích.

(3) Členství v ASK zaniká písemnou rezignací člena ASK na členství nebo odvoláním ředitelem Kroměřížské nemocnice a.s. nebo uplynutím 5 let od doby jmenování. Ředitel Kroměřížské nemocnice a.s. může rozpustit celou ASK z důvodů porušování právních předpisů, tohoto statutu nebo jednacího řádu ASK.

(4) Člen ASK
a) se zúčastňuje jednání ASK s právem hlasovat,
b) zodpovídá za přípravu odborných posudků pro vydávání stanovisek ASK
c) se zúčastňuje dalších činností souvisejících s úkoly ASK,
d) je při výkonu své funkce člena ASK nezastupitelný.
(5) Předseda Komise
a) odpovídá za činnost ASK,
b) řídí jednání ASK,
c) předkládá předsedovi představenstva a řediteli Kroměřížské nemocnice a.s. závěrečná stanoviska k průběhu procesu udělení akreditace,
d) předkládá předsedovi představenstva po projednání s náměstkem pro akreditaci návrhy změn ve složení ASK,
e) odpovídá za výměnu informací a organizačně administrativní činnosti související s činností ASK a za přenos informací mezi ASK a ředitelem Kroměřížské nemocnice a.s.,
f) ověřuje podpisem zápisy vyhotovené ASK.

Článek 4
Organizační a metodické zabezpečení činnosti Komisí

(1) Činnost ASK organizačně zajišťuje tajemník ASK, který zaměstnancem Kroměřížské nemocnice.

(2) Tajemník ASK zabezpečuje administrativní, organizační a další činnosti ASK spojené s akreditačním řízením. Za tímto účelem zejména
a) po dohodě s předsedou ASK svolává zasedání ASK a připravuje podklady pro práci ASK, včetně harmonogramu její činností,
b) zve podle potřeby k posuzování akreditačního řízení další osoby, experty, zástupce managementu Kroměřížské nemocnice a.s. a další osoby podílející se na přípravě akreditačního řízení,
c) připravuje plán kontrol akreditovaných pracovišť a zabezpečuje jejich průběh,
d) účastní se jednání ASK bez hlasovacího práva,
e) zajišťuje písemné zápisy o průběhu jednání ASK a zajišťuje doručení zápisu všem členům ASK,
f) aktualizuje pravidelně informace zveřejňované o ASK a o postupu akreditačního řízení v nemocničním informačním systému (NIS) a webových stránkách Kroměřížské nemocnice a.s.,
h) zajišťuje, aby veškeré materiály z jednání ASK byly archivovány nejméně 5 let po získání akreditace,

Článek 5
Posuzování průběhu přípravy akreditačního řízení

(1) Odborné posouzení jednotlivých částí akreditačního řízení zajišťuje ASK prostřednictvím svých členů. ASK může požádat o spolupráci další odborníky, kteří nejsou jejími členy (dále jen „experti“).

(2) Experti podle zadání ASK zpracovávají dílčí posudky.

(3) Experti se mohou na pozvání předsedy ASK účastnit jejího jednání k jednotlivým bodům jednání jako hosté s hlasem poradním.

(4) Vždy k 31.12. kalendářního roku předkládá předseda ASK řediteli Kroměřížské nemocnice a.s. Výroční zprávu o činnosti ASK

Článek 6
Náklady na činnost a odměny

(1) Náklady na činnost ASK jsou hrazeny z prostředků Kroměřížské nemocnice a.s.

(2) Účast členů na jednáních ASK je jiným úkonem v obecném zájmu a řídí se ustanovením § 38 zákona č. 95/2004 Sb.

(3) Při externích jednáních členům ASK náleží náhrada jízdních výdajů v prokázané výši.

(4) Náměstek pro akreditaci může řediteli Kroměřížské nemocnice a.s. navrhnout poskytnutí odměny za vykonanou práci členům ASK nebo odborníkovi, který s ASK spolupracuje.

Článek 7
Zvláštní ustanovení

(1) Každý člen ASK je povinen postupovat nepodjatě, objektivně a nestranně, svou činnost a rozhodování neovlivnit osobními zájmy.

(2) Člen ASK je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti se svým členstvím v ASK.

(3) Současně je povinen dbát na ochranu údajů ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obsažených v dokumentaci o nich, se kterým přijde do styku během jeho činnosti.

(4) Každý člen ASK před zahájením své činnosti v ASK učiní písemné prohlášení o tom, že je řádně seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho vyplývají z platných právních předpisů a z tohoto Statutu a Jednacího řádu ASK, a že se zavazuje dodržovat uvedené povinnosti.

(5) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 4 se vztahují také na další osoby, které se účastní jednání ASK jako hosté a na odborníky, kteří zpracovávají odborné posudky.

Článek 8
Zpřístupnění Statutu a jednacího řádu veřejnosti

(1) Statut a Jednací řád ASK je uveřejňován v NISu a na webových stránkách Kroměřížské nemocnice a.s. v síti Internet.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

(1) Statut a Jednací řád ASK nabývá účinnosti dnem podpisu ředitelem Kroměřížské nemocnice a.s..

(2) Změny a doplňky Statutu a Jednacího řádu ASK podléhají schválení ředitelem Kroměřížské nemocnice a.s.

ing. Pavel Calábek
Ředitel Kroměřížské nemocnice a.s.

V Kroměříži dne 31.01.2011