Kroměřížská nemocnice a.s.

SVI – odborná knihovna

Vedoucí knihovny: Bc. Petra Miková
e-mail: lk-km@volny.cz
telefon: (+420) 573 322 221
Knihovna se nachází v areálu nemocnice Kroměříž, budova C, 1. patro.
url adresa: http://www.nem-km.cz/knihovna
vstup do katalogu: http://www.nem-km.cz/knihovna-katalog

SVI – odborná knihovna Kroměřížské nemocnice a.s., je podle zákona 257/2001 Sb. zaregistrována na Ministerstvu kultury ČR pod evidenčním číslem 3119/2002, jako základní knihovna se specializovaným fondem a tím splňuje podmínky pro poskytování veřejných informačních služeb ve zdravotnictví. Její činnost se řídí Knihovním řádem, schváleným vedením organizace 1.1.2003 a organizačně je podřízena naměstkovi pro LPP.

Knihovna poskytuje základní knihovnické a informační služby především zaměstnancům nemocnice,zdravotnickým pracovníkům,studetům vysokých, vyšších odborných a středních škol. Je připojena na Internet. Knihovna eviduje a zpřístupňuje fond pro uživatele v knihovním systému Clavius,který byl zakoupen ze státní dotace Ministerstva kultury ČR.

Výpůjční doba

Středa 12.00 – 15.30

Přehled služeb

Knihovna s knihami

  • Výpůjční služby:
    • absenční (knihy – výpůjční doba 1 měsíc, periodika – výpůjční doba 14 dnů)
    • prezenční ve studovně (encyklopedie, slovníky, poslední čísla časopisů)

Historie

První zápis v přírůstkové seznamu je z února 1951. V té době byl fond roztříštěn na jednotlivých odděleních. Až koncem 60. let se začal centralizovat a první knihovnicí nově zřízené knihovny se stala paní Ludmila Hlaváčová, která knihovnu vedla do roku 1985.

Knihovna se několikrát stěhovala v areálu nemocnice. Konečným stanovištěm se stala psychiatrická léčebna, kde se spojila s ústavní knihovnou PL a několik let, pod hlavičkou OÚNZ, budovaly společný fond. V té době již vykonávala funkci knihovnice paní Justina Navrátilová (do července 1996). V roce 1991 se knihovny opět rozdělily a fond byl decentralizován. Společné zůstalo pouze umístění obou knihoven.

S rozmachem počítačové techniky byl také do knihovny v roce 1996 pořízen první počítač. O rok později byl zakoupen knihovnický systém MAKS-ISIS, do kterého jsou zpracovávány nové přírůstky a retrospektivně i starý fond. Od roku 1997 je knihovna připojena na Internet.

Koncem roku 2008 byla knihovna definitivně přestěhována do areálu nemocnice, budova C, 1. patro.