Kroměřížská nemocnice a.s.

CT pracoviště (počítačová tomografie)

CT vyšetření je diagnostická metoda využívající rentgenové (ionizační) záření. Obdržené dávky ionizačního záření jsou poměrně vysoké, proto je nutné, aby odesílající lékař řádně zvážil indikaci k tomuto vyšetření tak, aby diagnostický přínos vyšetření převažoval nad jeho radiačním rizikem.

CT - Hi speed

Kroměřížská nemocnice a.s. provádí na svém radiologicko-diagnostickém pracovišti CT vyšetření pomocí přístroje zn. „Hi speed“. Dostupnost CT vyšetření je po celých 24 hodin nejen v pracovní dny, ale i o víkendech a svátcích.

Vyšetření CT přístrojem se provádí u hospitalizovaných pacientů nebo u pacientů přicházejících k vyšetření ambulantně po předchozím objednaní tj. v předem dohodnutý den a hodinu. Objednávání pacientů provádí ošetřující oddílenský lékař, který vyšetření požaduje, nebo ambulatní lékař – specialista (neurolog, ortoped, chirurg apod.). Dietetická opatření před vyšetřením nejsou nutná, pouze dvě hodiny před vlastním vyšetřením by pacient neměl jíst. Před podáním kontrastní látky a následně po ukončení vyšetření musí být u pacienta zajištěn dostatečný přísun tekutin.

CT - vyhodnocovací konzole

Před každým CT vyšetřením je pacient poučen o průběhu a případných nežádoucích projevech. Pak podepíše informovaný souhlas s vyšetřením. CT vyšetření se provádí v poloze vleže po dobu 15-30 minut v závislosti od vyšetřovaného orgánu.

Některá CT vyšetření se provádí s pomocí kontrastní látky např. angiografie. Kontrastní látka obsahuje částice jodu, které mohou vyvolat u přecitlivělých pacientů alergickou reakci. V případě intravenózní aplikace kontrastní látky (do žíly) musí být pacientovi podána premedikace. Podání premedikace se vyznačí na žádance pro CT vyšetření, včetně udání času a podpisu osoby, která premedikaci podala. Pacienti, kteří budou mít aplikovánu kontrastní látku intravenozně (do žíly), musí mít zavedenu i.v. kanylu. U hospitalizovaných pacientů se zavádí i.v. kanyla na vysílajícím oddělení, u ambulantních pacientů je i.v. kanyla zavedena lékařem na vyšetřovně RDG oddělení před začátkem vyšetření. Při podání kontrastní látky per os (ústy) není premedikace nutná.

CT - 3D snímek

Kontrastní látka aplikovaná intravenozně se do těla dostává pomocí automatického tlakového injektoru (stříkačky) zn. „Ulrich“.

I když k většině nežádoucích reakcí na kontrastní látku, pokud vzniknou, dochází do 30minut po výkonu, je pacient sledován na příslušném oddělení dále po dobu 24 hodin. Odmítne-li pacient hospitalizaci, je poučen o příznacích, které by mohly negativně ohrozit jeho zdravotní stav. Může se jednat o ztížené dýchání, bušení srdce, zarudnutí kůže a objevení vyrážky. V tomto případě je nutné, aby pacient vyhledal okamžitou lékařskou pomoc – přivolal ZZS nebo byl převezen do nemocnice na oddělení JIP nebo OIM. Doporučujeme pacientům, aby vzniklé potíže v žádném případě nepodceňovaly.

Výsledky vyšetření se rozesílají poštou do 24 hodin po vyšetření lékaři, který CT vyšetření doporučil. Výsledky hospitalizovaných pacientů se vyzvedávají v archívu RDG oddělení.